Đồng diễn: "Bay cao trí tuệ Việt Nam" của học sịnh trường TH Ba Trại B