Hoạt động giữa giờ của các em HS Trường TH Ba Trại B.

Hoạt động giữa giờ của các em HS Trường TH Ba Trại B.